Kseniya Gordeyeva PASSED💫her driving test in Hemel.. superb drive..well done Kseniya drive safe!! — with Kseniya Gordeyeva.